เป๊ปซี่ ประกาศขึ้นราคา ทุกขนาด 1-2 บาทต่อขวด เริ่ม 1 มิ.ย

เป๊ปซี่ ประกาศขึ้นราคา ทุกขนาด 1-2 บาทต่อขวด เริ่ม 1 มิ.ย

ประกาศ ขึ้นราคาสินค้า ล่าสุด Peppsi ประเทศไทย โดย บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมอันดับต้นของเมืองไทย เปิดเผยว่า ด้วยปัจจัยต้นทุนแพ็กเกจจิ้งที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้ง ขวดพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียมทำให้บริษัทพิจารณาปรับขึ้นราคาสินค้า โดยเบื้องต้นจะมีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำอัดลม “เป๊ปซี่” ทุกขนาด และทุกแพ็กเกจจิ้ง ในอัตรา 1-2 บาทต่อขวด/กระป๋อง

อย่างไรก็ตามบริษัทแม้ว่าราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้น แต่บริษัทยังคงจะทำแคมเปญให้ส่วนลดยี่ปั้วตัวแทนจำหน่าย ในราคาเดิมตลอดเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อให้ราคาขายปลีกคงราคาเดิมต่อไปอีก 1 เดือน

โดยราคาขายปลีกใหม่จะมีการปรับขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เป๊ปซี่ ไซซ์เล็กราคาจะปรับขึ้น 1 บาทต่อขวด/กระป๋อง จากเดิม10 บาท เพิ่มเป็น 11 บาท, 12 บาทเป็น 13 บาทและ15 บาท เพิ่มเป็น 16 บาท

ส่วน เป๊ปซี่ ที่ราคาตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป จะปรับขึ้นราคา 2 บาทต่อขวด ขณะที่ราคาขายส่งก็จะมีการปรับขึ้นประมาณ 20-24 บาทต่อแพ็ก

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) มอบ ส่วนลด 10% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ให้กับ ข้าราชการ – บุคลากรประจำสังกัด กระทรวงคมนาคม รวมถึงกลุ่มนักศึกษาอีกด้วย บขส. ส่วนลด กระทรวงคมนาคม – (27 พ.ค. 2565) นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด นายไกรฤกษ์ อรุณฉาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเดินรถ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ นางชุติภา เพชรพูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักอำนวยการ ในโอกาสเข้าหารือเพื่อมอบสิทธิประโยชน์โครงการ “โปรโมชันส่วนลด 10% ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กล่าวว่า ในช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เล็งเห็นว่า การจัดโครงการโปรโมชันส่วนลดค่าโดยสาร จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ส่งเสริมให้มีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

ดังนั้น บขส. จึงได้จัดโครงการ “โปรโมชันส่วนลด 10% ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม” โดยลดค่าโดยสาร 10% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ทุกเส้นทางภายในประเทศ สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารได้ 1 ครั้งต่อ 1 ที่นั่งต่อวัน เพียงแสดงบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม แจ้งขอใช้สิทธิ์โครงการ ที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2565

จากการเข้าหารือในครังนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคมได้สนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว โดยเห็นว่าเป็นประโยชน์พร้อมฝากให้ บขส. ดูแลเรื่องความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และเรื่องราคาค่าโดยสาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วย

จึงมีคำสั่งให้บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

2. แก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน และให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง

3. ให้บริษัทฯ เร่งดำเนินการตรวจสอบรายการรับแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและเร่งดำเนินการบันทึกลงสมุดทะเบียนโดยเร็วและให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

4. ให้บริษัทฯ จัดทำรายงานเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังคงมีผลบังคับใช้เป็นรายกรมธรรม์ประกันภัย เช่น หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้เอาประกันภัย จำนวนเงินที่ต้องชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัย และสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท (UPR) เป็นรายกรมธรรม์

5. ให้บันทึกรายการในสมุดทะเบียน สมุดบัญชี คำนวณและดำรงเงินสำรองประกันภัยให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย

6. ให้เร่งรัดพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ บุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

7. ให้จัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการและนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้ดำเนินการตามข้อ 2 ทุกเจ็ดวัน และดำเนินการตามข้อ 3, 4 และ 5 ทุกวันทำการ

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป